ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ (ЧАСТ II)

Адаптиран превод: Виктория Гайдарова

Източници:

http://www.emotional-freedom.com/tapping-works.htm

http://www.emotional-freedom.com/tapping-brain-scan.htm

Съществуващите изследвания хвърлят светлина също така върху механизмите, свързани с стимулирането на акупунктурни точки. Изследване от 1998 г., публикувано в Proceedings of the National Academy of  Science, използва функционални измервания на ядрено-магнитен резонанс. Установява се, че акупунктурната терапия на пръстите на краката повлиява кръвната активност в мозъка, въпреки че не е известно съществуването на преки нервни, съдови или други физически връзки. Друго изследване от Харвардското медицинско училище, също така основаващо се на функционални измервания чрез ядрено-магнитен резонанс, показва, че „акупунктурната манипилация модулира дейността на лимбичната система и подкорните структури на мозъка“. Стимулирането на специфични точки по кожата променя мозъчната активност и значително деактивира зоните на мозъка, които са свързани с изживяването на страх и болка.

Изображения от сканирането на мозъка разказват историята в картини. Представената серия от изображения показва развитието при пациент в периода на провеждане на 12 лечебни сесии в рамките на  4 седмици. Терапията включва потупване на електрохимично чувствителни зони на кожата, като същевременно се чрез мисълта се подават  провокиращи тревожност образи. Пациентът е терапевтиран за генерализирано тревожно разстройство, и развитието, показано при сканирането, е както учудващо, така и представително.

Тези принципи работят съвместно, така че стимулирането на определени електрически индуктивни точки, докато са активирани образ/мисъл, предизвикващи безпокойство, изпраща сигнали, които нормализират засегнатите вълнови модели, както е показано в изображенията от мозъчни сканирания.

ПРОМЕНИ В МОЗЪКА, ПРОСЛЕДЕНИ ЧРЕЗ СКАНИРАНЕ, ПО ВРЕМЕ НА 4 СЕДМИЧНА ТЕРАПИЯ НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНО ТРЕВОЖНО РАЗСТРОЙСТВО

 

  1. Нормален (идеален) профил

 

  1. Профил на пациента преди терапията

 

  1. Профил след 4 седмици теарапия

4. Профил след 8 седмици терапия 

  1. Профил след 12 седмици терапия

 

 

Изображенията са цифровизирани мозъчни сканирания на ЕЕГ.

Цветовете представляват съотношението на мозъчните честоти (алфа, бета и тета вълни) и суб-честоти в рамките на дадени области на мозъка.

 Синьо = нормално съотношение на честотите на вълните (според базите данни)

 Тюркоазено = леко дисфункционално съотношение

 Розово = умерено дисфункционално съотношение

 Червено = силно дисфункционално съотношение на честотите на вълните

Изображение 1 изобразява нормално съотношение на честотите на вълните според базите данни.

Изображение 2 е от сканиране в началото на лечението на пациент, диагностициран с генерализирано тревожно разстройство (ГТР). Профилът е типичен за пациенти, диагностицирани с ГТР.

Изображенията от 3 до 5 са взети в продължение на 12 сесии през 4-седмичен период, като се използва стимулирането на акупунктурни точки (докато се активира в мозъка изображение, предизвикващо безпокойство) като манипулация. Намаляването на интензитета и честотата на симптомите на ГТР корелира с пренасочване към нормалните нива на вълновите честотни съотношения в кората. Профилът, показан на тези изображения, е типичен за пациентите с ГТР в южноамериканското проучване, които реагират положително на стимулирането на акупунктурните точки. Тези изображения са предоставени на Energy Psychology Interactive от Жоакин Андраде.

ДИСКУСИЯ

Тъй като вълновите честоти са се изместили към нормалните нива (от червено до синьо) в централната и предната област на мозъка, симптомите на безпокойство са намалели както в интензивността им, така и в честотата им. Подобни последователности на изображения и намаляване на симптомите също са се получили и за други пациенти с генерализирано тревожно разстройство, които получили терапия на базата на енергийнно въздействие.

Пациентите, които са били лекувани успешно с това, което е стандартната терапия за генерализирано тревожно разстройство (когнитивно поведенческа терапия – КПТ, комбинирана с необходимите медикаменти), показват подобно развитие при изображенията от мозъчни сканирания, извършени по време на пилотното проучване в Южна Америка. Но за постигане на подобренията се е наложило провеждането на повече сесии. По-важното в случая е, установяването чрез едногодишно проследяване съотношението на мозъчната вълна, че след провеждане на терапия с КПТ е по-вероятно да има връщане към нивата преди лечението, отколкото при пациентите, получавали терапия на основата на енергийанта психология.

Интересен страничен резултат от това проучване е сравнението между пациентите, чиято основна терапия е посредством медикаменти за намаляване на тревожността, и пациенти, чиято първоналална  терапия включва стимулиране на акупунткурни точки, като същевременно пациентът държи снимки, предизвикващи безпокойство. И при двете групи се наблюдава намаляване на симптомите. Но мозъчните сканирания за групата с медикаментите не показват забележими промени в моделите на вълните, въпреки че симптомите на тревожност са намалели, докато медикамента се приема. Това предполага, че медикамента е потискал симптомите, без да се въздейства на основните дисбаланси при честотата на вълните.

ХИПОТЕЗА

Ранните изводи от изследванията на мозъчното изображения, като например изследването, от което се получават по-горе изображения, подкрепят следната хипотеза:

Стимулирането на специфични електрически индуктивни точки върху кожата, като същевременно се активира образ, предизвикващотрвожност, променя неврологичните връзки до амигдалата и други мозъчни структури по начин, който намалява тревожния отговор на този образ.

Тази хипотеза се подкрепя и от три емпирично демонстрирани принципа (цитати могат да бъдат намерени в Energy Psychology Interactive):

  1. Извикването на тревожен образ или спомен в ума го прави временно отзивчив към интервенции, които променят веригите за активиране на стреса в амигдалата и други мозъчни структури (невронна пластичност, a la Joseph LeDoux).
  2. Изследване от Харвардското медицинско училище показа, че стимулирането на специфични акупунктурни точки може да изпрати сигнали, които дезактивират областите на мозъка, които са свързани с опита на страх и болка.
  3. Мозъчните вълнови модели, които са маркери за генерализирана тревожност и други психични разстройства, са идентифицирани и, както видяхте, поне едно ранно проучване показва, че стимулирането на акупунтурните точки, докато се предизвикват мисли, предизвикващи безпокойство, водят допромени на тези модели на мозъчната вълна.

Връзка към пълния доклад Andrades and Feinberg's full report - N=29000.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ (ЧАСТ I)

Последни новини