ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ (ЧАСТ I)

Адаптиран превод: Виктория Гайдарова

Източник: http://www.emotional-freedom.com/tapping-works.htm

Статията е извлечение от Energy Psychology Interactive:

Световната здравна организацияизброява над 50 състояния – включително психологически проблеми, като тревожност, депресия и безсъние – за които се смята, че акупунктурата е ефективна терапия. Първите емпирични изследвания в областта на енергийната психология се базират на значителни изследвания на акупунктурата, и установяват, че дори и ръчното (не игленото) самостимулиране на акупунктурните точки (комбинирано с използването на когнитивни и образни методи на енергийната психология) е ефективно при редица психологически условия. Поразителен факт, а може би и уникален сред новите клинични нововъведения е, че броят на клиничните случаи, документиращи необичайно бързи и силни резултати, е изключително голям, като докладите идват от стотици терапевти (много от 600 професионални членове на Асоциацията за всестранна енергийна психология са документирали поне по няколко случая), като терапевтите са представители на пълния спектър от квалификации и теоретични ориентации в психологията.

Например изследване показва, че 105 жертви на насилие на етническа основа в Косово, които са получили терапия от международен екип по методите на  енергийната психология за период от няколко месеца (с TFT или "Терапия на мисловното поле" като основен подход), съобщават за пълно възстановяване от пост-травматичните емоционални ефекти на 247 от 249-те спомени за изтезания, изнасилвания и свидетели на избиване на близките. Макар че подобни доклади са научно двусмислени, резултатите от въздействието на терапиите върху местната общност е дълбоко, както главния хирург на Косово, д-р Склелзен Сила, посочва в изявление:

„Много отлично финансирани хуманитарни организации са извършвали терапии на посттравматичен стрес тук, в Косово. При някои от хората се наблюдаваше частично подобрение, но за Косово нямаше съществена промяна или истинска надежда. Ние насочихме най-трудните ни пациенти [към международния екип за лечение]. Успехът от TFT е 100% за всеки пациент и те все още се усмихват до ден днешен  [т.е. при проследяване никой от тях няма рецидив].“

Отвъд тези резултати, систематичните изследвания потвърждават клиничните доклади.

Едно от първите проучвания изследва дали докладваните резултати след стимулиране на акупресурните точки  са просто плацебо ефект. При това проучване, публикувано в Journal of Clinical Psychology (2003, 59: 943-966), пациентите търсят помощ за силни ирационални страхове от насекоми или малки животни, включително плъхове, мишки, паяци и хлебарки. Резултатите от еднократни сесии, използващи стимулация на акупунктурни точки, се сравняват със резултатите от сесии, използващи техники за релаксация, включваща диафрагмено дишане. Наблюдавано е значително по-голямо подобрение, в групата, която е получила лечението със стимулация на акупунктурни точки, измерено посредсвом стандартизирани скали за фобии и други методи  При последващите проследявания, 6 до 9 месеца по-късно, подобренията са устойчиви. Проучване, проведено в Куинс Колидж в Ню Йорк, с цел възпроизвеждане на тези наблюдения, са довели до забележително близки резултати.

Предварителни данни сочат, че стимулирането на акупунктурнитеточки е по-ефективно от упражненията за релаксация при еднократните сесии за лечение на фобии, и следващият логичен въпрос е дали има значение кои точки се използват. Има ли въздействие самото потупване по тялото, което да е с лечебен ефект или има всъщност лечебни въздействия, свързани с точките, които са идентифицирани от древните китайски лекари? Предварително проучване на този въпрос предполага, че при лечение на 49 души с височинна фобия, тези, които стимулират традиционните точки, показват значително повече подобрения от тези, които стимулират „плацебо“ точките. В последващо проучване, публикувано в медицинското списание "Anesthesia & Analgesia", терапиите, включващи стимулирането на акупунктурни точки, са приложени от парамедицинския екип при третиране след леко нараняване и сравнени с терапии, стимулиращи участъци от кожата, които не съдържат акупунктурни точки. Отново терапиите, които използват традиционните точки, са по-ефективни, и водят до значително по-голямо намаляване на тревожността, болката и повишената сърдечна честота.

Първото мащабно предварително клинично проучване на ефекта на енергийната психология е описано подробно в "Интерактивна енергийна психология" (in Energy Psychology Interactive ) и е обобщено по-долу.

Около 29 000 пациенти от 11 лечебни центъра в Южна Америка, чието психиатрично лечение включва енергийни интервенции, са проследени през 14-годишен период. В допълнение към общите впечатления, че методите са ефективни, са проведени различни рандомизирани, контролирани пилотни проучвания. Основният изследовател е д-р Жоакин Андраде.

В най-голямото от контролираните проучвания, проведени за период от пет години и половина,  приблизително 5 000 пациенти, диагностицирани при приемане с тревожно разстройство, са разпределени на случаен принцип в експериментална група (визуализации и самоутвърждения, комбинирани с ръчното стимулиране на избрани акупунктурни точки ) и контролна група (когнитивно-поведенческа терапия (КПТ)/медикаменти), използвайки за анализ стандартни таблици за рандомизация и на по-късен етап компютърен софтуер. Оценките са дадени от независими клинични изследователи, които са интервюирали всеки пациент в края на: лечението, и 1-ви месец, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец. Изследователите са направили оценки за пълна ремисия на симптомите, частична ремисия на симптомите или липса на клиничен отговор. Изследователите не са знаели дали пациентът е имал КПТ/медикаменти или терапия по енергийни методи. Те са знаели само първоначалната диагноза, симптомите и степеннта на заболяването, както са оценени от приемащия персонал.

Резултати от наблюденитео на  5 000 пациенти с тревожност при края на терапията

  

КПТ/медикаменти

Стимулиране на акупунктурни точки

Частично подобрение

63%

90%

Пълно отсъствие на симптомите

51%

76%

 

При едногодишно проследяване пациентите, получаващи лечение със стимулация на акупунктуррни точки  са по-малко склонни към пълен или частичен рецидив, отколкото тези, които получават КПТ/медикаменти, както е посочено от оценките на независимите изследователи и потвърдено от профилите на мозъка и невротрансмитерите изследвано на случаен принцип при пациентите. В свързано пилотно проучване, проведено от същия екип, е наблюдавано значително по-кратка продължителност на терапията в случите на енергийната терапия и свързаните с нея методи, отколкото с КПТ/медикаментите:

Продължителност на лечението – сравнение на база извадка от наблюденя на 190 пациенти с безпокойство

Сесии

КПТ/медикаменти

Стимулиране на акупунктурни точки

Среден  брой на сесиите

От 9 до 20

От 1 до 7

Среден брой проведени сесиите

15

3

 

Друг въпрос, който ще се отнася особено за тези, които не са обучени в акупунктурата, е дали потупването на акупунктурните точки е толкова ефективно, колкото и традиционният метод за поставяне на игли в тях. Трето под-проучване, макар и много малко, има изненадващо заключение, което предполага, че потупването на точките при лечението на тревожни разстройства всъщност може да бъде по-ефективно от поставянето на игли в тях:

Сравнение на потупване и поставяне на игли при терапията  на 78 пациенти с безпокойство

 

Поставяне на игли(N=38)

Потупване (Стимулиране на акупунктурни точки) (N=40)

Положителен отговор

50%

77.5%

 

Ако последващите изследвания потвърдят тези начални открития, това ще бъде забелжително развитие, тъй като КПТ/медикаменти в момента са установеният стандарт за грижи за тревожни разстройства и по-голямата ефективност на енергийния подход, предложена от това проучване, ще има значимо приложение. Предварителният характер на тези констатации обаче трябва да бъде подчертан. Първоначално проучването е предвидено като проучвателна вътрешна оценка на нов метод и не е предназначена за публикация. Не всички променливи, които трябва да бъдат контролирани при солидни изследвания, са били проследени, не всички критерии са били дефинирани с прецизна точност, воденето на отчети е било относително неформално и данните за източника не винаги са били поддържани. Независимо от това, в подпроучванията са използвани рандомизирани проби, контролни групи и „сляпа“ оценка, и клиничните резултати са удивителни.

Едно от най-интригуващите наблюдения на изследователския екип е, че при изследвания на случайна извадка от пациенти отличните резултати, постигнати с терапията с потупване на акупунктурни точки, в сравнение с терапията с КПТ/медикаментите, са потвърдени от и електрическите и биохимичните измервания. Мозъчното картографиране е разкрило, че пациентите, чиито акупунктурни точки са били стимулирани, са се отличавали с общ модел на нормализиране на вълните в целия мозък, който не само се запазва при 12-месечно проследяване, но става по-изразен. Съответстващ модел е открит в и профилите на невротрансмитерите. При генерализирано тревожно разстройство например, стимулирането на акупунктурните точки е довело до понижаване на нивата на норепинефрин до нормалните референтни стойности и се наблюдавало леко покачване на нивото на серотонин. Паралелните електрически и биохимични модели са по-слабо изразени при групата на КПТ/медикаментите. Макар че тези доклади са колкото предварителни, толкова и провокативни,  ако бъдат подкрепени от последващи изследвания, ще могат да бъдат идентифицирани ключови механизми, обясняващи изненадващата ефективност на енергийните подходи за лечение.

Връзка към пълния доклад Andrades and Feinberg's full report - N=29000.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ (ЧАСТ II)

Последни новини